PARTNER TOWNS

Massafra
Tychy
Despotovac
Kolárovo
Alfaro
Kütahya